Започна изпълнението на проекта „Подобряване на социалното предприемачество чрез създаване на структури за подкрепа в трансграничната зона“ в община Рудозем

250

 

 

 

Започна изпълнението на проекта „Подобряване на социалното предприемачество чрез създаване на структури за подкрепа в трансграничната зона“ в община Рудозем. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Договорът беше сключен на 31.10.2017 г. с продължителност на проекта 24 месеца. Общият бюджет е 494.066,66€, от които 419.956,66€ ЕФРР принос и 74.110,00€ национално съфинансиране. Бюджетът за община Рудозем е 100.760,00 € от които 85.646,00€ ЕФРР принос и 15.114,00€ национално съфинансиране.

Основната идея на проекта е насърчаване на социалното предприемачество като модел за местно развитие (децентрализация). Има за цел да създаде механизми за подкрепа на заинтересованите страни и стартиращи социални предприемачи втрансграничния район, предоставяйки възможност на млади безработни лица да навлязат на пазара на труда и същевременно да имат положително социално въздействие върху тяхната работа.

В рамките на проекта ще бъдат създадени две служби за социално предприемачество – в Рудозем и в Солун. Целта им е:

  • предоставяне на информация, насоки и подкрепа на потенциални и нови социални предприемачи;
  • изграждане на мрежи и популяризиране на идеи за реализация на социален бизнес в съществуващи предприятия и организации с нестопанска цел;
  • изграждане на мрежи между съществуващи социални предприятия, които търсят да наемат персонал и безработни и/или непривилегировани лица, търсещи работа.

Ще бъде създаден и инкубатор за социални предприятия, който чрез осигуряване на достъп до инструменти и ресурси, изграждане на мрежи, наставничество и обучения да насърчава и подпомага социални предприятия в началните етапи на тяхната дейност.

Разпространението на добри практики ще бъде постигнато чрез разработването на ръководства за добри практики, наръчници за нови социални предприемачи и успешен разговор с оратори от страната и чужбина, които ще споделят своите разкази, ще обсъдят и ще общуват с участниците. Освен това проектът насърчава трансфера на знания и изграждането на капацитет както на бенефициентите по проекта, така и на заинтересованите страни и новите социални предприемачи чрез семинари, работни срещи и учебни посещения.

Коментари

коментара