ВАС: Замфир Копчев е бил незаконно уволнен като шеф на Бюрото по труда

1943
Замфир Копчев

Тричленен състав на Върховния административен съд потвърди незаконното уволнение на бившия директор на Бюрото по труда в Смолян Замфир Копчев. Съдебният акт е от 24 октомври и е окончателен. Върховните магистрати изцяло потвърдиха решението на Смолянския районен съд, постановено през ноември м.г.

Замфир Копчев бе уволнен през юни 2017 г. заради „неприемливо изпълнение“. Оценката след атестацията е поставена от прекия ръководител – шефа на Регионалната дирекция по заетостта (РДЗ) в Пловдив Мария Георгиева. В мотивите на атестацията е посочено, че Бюрото по труда в Смолян не е изпълнило четири от поставените шест цели за годината. По показателя „Постъпили на работа на първичния пазар“ изпълнението на годишния план е 82,4%, като на работа са постъпили 3 241 лица. Според оценяващите вложените усилия от страна на директора и неговите служители не са довели до постигане на приемливи резултати, а оправданията за влиянието на обективни фактори не се възприемат, а се окачествяват като липса на поемане на отговорност за негативните резултати. Под нивото на изискванията са резултатите от работата с работодателите. Въпреки проведените за тримесечието 589 срещи с работодатели, 318 от тях не са довели до обявяване на свободни работни места, което е свидетелство за липса на ефикасна организация и добро управление на посредническата дейност. През 2016 г. директорът на ДБТ е провел само 42 срещи с корпоративни и други работодатели от региона, което е крайно недостатъчно.
Втората цел е „Увеличаване на броя на свободните работни места чрез създаване на организация за ефикасно обслужване на работодателите, с особено внимание към сектор производство и туризъм. През годината заявените работни места на първичен пазар са 3005, от които 642 в сферата на производството и 450 в туризма. През януари и декември около 65% от започващите работа са в сферата на туризма – или около 450 лица. Ежемесечно се обявяват около 30-40 работни места в производството, което е значително намаление в сравнение с миналата година, когато са били 60-70 работни места, пише в мотивите си шефката на РДЗ – Пловдив. Според нея резултатите на Бюрото по труда в Смолян са занижени в сравнение с предходната година, въпреки положителните тенденции в икономиката. Оценяващият ръководител е приел, че има неизпълнение и при третата цел „Усвояване на 100% разпределените средства за програми и мерки за заетост и обучение и професионална квалификация“, както и незадоволителна работа по четвъртата цел за организиране на информационна кампания за популяризиране на електронните услуги, предоставени на клиентите на ДБТ и увеличаване на техните ползватели.

Според магистратите обаче дадената най-ниска оценка при атестирането на Замфир Копчев не отразява безпристрастно и обективно работата му като ръководител. Показаните компетентности на оценяване не са мотивирани с конкретни примери, данни и доказателства, което е в нарушение на изискванията за безпристрастно и компетентно атестиране. Това прави дадената годишна оценка за изпълнение на длъжността постановена в противоречие със закона. „Дори да е налице условието, че служителят не е изпълнил преобладаващата част от целите в индивидуалния план, това не е достатъчно да обоснове оценка „неприемливо изпълнение“. Разпоредбата на чл. 16 т. 5 от НУРОИСДА изисква оценяваният едновременно да не е изпълнил преобладаващата част от целите в индивидуалния план, както и да е показал за преобладаващата част от показаните компетентности знания, умения и поведение, неотговарящи на изискванията. Оценяващият ръководител не е уточнил въз основа на какви конкретни данни и случаи приема, че Копчев е показал за преобладаващата част от компетентностите знания, умения и поведение, неотговарящи на изискванията“, се посочва в мотивите на съдебното решение.

Последва обжалване пред ВАС от председателя на Агенцията по заетостта, който поиска отмяна на първоинстанционното решение, отхвърляне на жалбата срещу заповедта или връщане на делото за ново разглеждане от друг състав. Тричленен състав на Върховния съд обаче излезе със становище, че в случая е налице допуснато нарушение както на материалния закон, така и на процедурата за годишно оценяване, което е абсолютно основание за отмяна на заповедта за прекратяване на служебното правоотношение, поради получаването на най – ниската възможна годишна оценка на изпълнението на длъжността. Установените факти не могат да мотивират твърденията на агенцията за неизпълнение на преобладаващата част от целите в индивидуалния план. „Обоснован е изводът, че, за да е налице „неприемливо изпълнение“ – оценяваният да е показал за преобладаващата част от компетентностите знания, умения и поведение. Липсват каквито и да е било факти, обосноваващи подобен извод“, пише в решението на ВАС.

След освобождаването на Копчев Агенцията по заетостта обяви конкурс за длъжността и за директор бе избран Росен Деянов – бивш главен секретар на Областната администрация в Смолян, а преди това кмет на община Баните. През последните години ръководител проекти в МИГ „Преспа“, включваща общините Чепеларе, Лъки и Баните.

Замфир Копчев: Ще поискам да бъда възстановен на длъжност!

Г-н Копчев, спечелихте окончателно делото срещу Агенцията по заетостта. Ще поискате ли възстановяване на длъжност като шеф на Бюрото по труда в Смолян?
Да, при всички положения ще поискам да бъда възстановен на длъжност.

Кога изтича срока да подадете молба с приложено съдебно решение?
Срокът изтича следващата седмица.

Имате право да претендирате и за обезщетение за оставането ви без работа, вследствие на незаконосъобразната заповед. Ще поискате ли?
Това са неща, които следват от самото възстановяване на длъжност. Не е предмет на делото, което водих срещу заповедта за освобождаване. В последствие, съгласно законодателството, имам възможност да потърся разликата на възнаграждението, което съм получавал тогава и в последствие, когато съм работил на друга работа, ако има, разбира се такава. Но смятам, че това касае само мен, така че не е необходимо да го коментирам.
Според вас тази ниска оценка, дадена на Бюрото по труда в Смолян, с цел вашето отстраняване, ли е?
Това няма как да го коментирам. Но действително бях освободен с мотиви, които сметнах, че не са правилни и в тази връзка заведох дело. А какви са били точно намеренията на изпълнителния директор, няма как да знам.

Бяхте ли огорчен?
Разбира се, че съм бил огорчен, защото смятам, че съм си вършил добре работата. Създал съм всички необходими действия, предпоставки, анализи, контрол, възлагане, отчет, за да върви работата, резултатите да са добри и служителите, които постигат тези резултати да се чувстват удовлетворени от това, че работят в Агенцията по заетостта, защото това също не е маловажно.

Елена Павлова

Коментари

коментара