С 20 000 души се е стопила Смолянска област за десет години

298
Население на област Смолян по години

С повече от 20 000 души се е стопила Смолянска област през последните десет години, сочат данните на Териториалното статистическо бюро.

Демографската картина на областта показва, че населението намалява и застарява. Нараства абсолютният брой на живородените, намалява броят на умрелите лица и нараства коефициентът на обща смъртност, намалява броят на изселените и заселените. Интересен факт е, че на фона на обезлюдяването намалява броятна сключените бракове, но за сметка на това се увеличават разводите.

Към 31 декември 2016 г. населението на Смолян е наброявало 109 425 души. Само за последната една година то се е стопило с 2 176 човека.

За сравнение десет години по-рано – през 2006 жителите са били 129 731. Областта ни се нарежда на 27-о място, като след нея е само Видинският край.

Данните на статистиците сочат още, че процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 26.0%, а на мъжете – 18.1%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.
Регистрираните бракове през м.г. са 250 и са с 12 по-малко от предходната година. А броят на разводите е 91 – с 16 повече от предходната година. Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (69.2%), следват причините „несходство в характерите“ (20.9%) и „фактическа раздяла“ (4.4%).

Към края на 2016 г. жителите на областта живеят в 240 населени места, от които 8 са градове и 232 – села. Към края на годината населените места без население са 7. Това са Малко Крушево, Водни пад, Кокорци, Баблон, Сливово, Чамла и Дряновец. В 34 села живеят до десет човека. Селата Фабрика и Мързян вече са закрити административно.

Коментари

коментара