РАЙОНЕН СЪД – СМОЛЯН обявява КОНКУРС за длъжността „Съдебен секретар” (ДВЕ работни места)

980

РАЙОНЕН СЪД – СМОЛЯН, на основание Заповед № 39/21.02.2017 г. на административния ръководител на Районен съд – Смолян, обявява КОНКУРС за длъжността „Съдебен секретар” в Районен съд – Смолян, за ДВЕ работни места по реда на Глава V, раздел IV от КТ.

І. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: Съдебният секретар изпълнява дейности, регламентирани  в чл. 52 от Правилника за администрацията в съдилищата(ПАС).
1. Общи минимални изисквания за заемане на длъжността „съдебен секретар”:
а) завършено средно образование;
б) кандидатите следва да са пълнолетни български граждани, да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени от правото да заемат определена длъжност;
в) кандидатът следва да притежава необходимите нравствени и професионални качества; да отговаря на другите изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, в ПАС и в длъжностната характеристика.
г) при постъпване на работа кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 107а, ал. 1 от КТ;
2. Специфични изисквания за заемане на длъжността „съдебен секретар”:
а) отлични  умения по бързопис и умения за работа с офис техника;
б) отлични   познания  по стилистика, правопис, граматика, пунктуация.
в) познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността и компетентността на заеманата длъжност, включително Правилника за администрацията в съдилищата;
г) умения за работа с граждани и  работа  в  екип, отговорност, инициативност, комуникативност, организираност;
д) отлични умения и познания по приемане, предаване и съхраняване на съдебна документация; опит при работа с документи и кореспонденция;
е) отговорно опазване на получената служебна информация;
ж) допълнителни квалификации и обучения, завършени в специализирани организации, свързани със спецификата на работа са предимство.
ІІ.НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА И НАЧИН ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ:
Конкурсът ще се проведе от комисия в състав от трима членове-съдии от  съдебния  район  на  ОС-Смолян.
Конкурсът ще се проведе при  следния ред:
ПЪРВИ ЕТАП: Провежда се анонимно. Състои се в писмен тест за  проверка на грамотност, интелигентност и познаване на нормативната уредба, регламентираща  дейността на съдебния секретар, в това число Правилника за администрацията в съдилищата(ПАС). Тестът  включва 30 въпроса, като всеки верен отговор  носи една точка. До втори етап се допускат първите осем кандидати, получили  най-голям брой  точки. При кандидати с равен брой точки, класирали се в първите осем места,  до втори етап се допуска всеки от тях.
ВТОРИ ЕТАП: Състои се в диктовка за определено време, при която  се отчита правилното и пълно възпроизвеждане на текста. На  всеки  кандидат, допуснат до втория етап – диктовка,  се  поставят  от  нула до  десет  точки,  съответно за ПРАВИЛНО и ПЪЛНО възпроизвеждане на текста. Максималният брой точки за диктовката е  20 точки.
Оценяването на кандидатите ще бъде извършено по точкова система.
Общ максимален брой точки от първи и втори конкурсен етап:  50 точки.
III. Минималният размер на основното трудово възнаграждение за длъжността „съдебен секретар”  е 566 лева.
ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:
Заявление за участие в конкурс и  автобиография по образец;  декларации по чл. 136, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ПАС и чл.131 от ПАС;  документи за придобита образователно-квалификационна степен; документи за допълнителна квалификация и правоспособност- ако  има  такива; свидетелство за съдимост за работа в съд; медицинско свидетелство за работа със заверка от психиатрично заведение; документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж; мотивационно писмо за заемане на длъжността. Могат да бъдат приложени и други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността „съдебен секретар“.
Документите следва да бъдат в заверени от кандидата копия, като при подаването им се представят и оригиналите.
Документите се подават лично от кандидата или чрез пълномощник (с нотариално заверено пълномощно).
V. МЯСТО И СРОК за подаване на необходимите документи – Районен съд Смолян, гр.Смолян, бул. “България” № 16, етаж ІІ, стая 201, до 17,00 ч. на 28.03.2017 г.
Изготвя се протокол с опис на подадените от всеки кандидат документи; всеки комплект документи получава входящ номер, като в протокола се отразява името на  лицето, което ги е подало.
Списъкът  с допуснатите  до конкурса кандидати ще се публикува в интернет-страницата на СмРС  и  ще се постави  на  информационното табло  в съдебната палата до 16,00 часа на 31.03.2017г.
VІ. РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
1. Провеждането на двата  етапа от  конкурса –тест и диктовка, ще се извърши на  датата 18.04.2017 г. от 9,00ч. в гр. Смолян, бул. “България” № 16,  ет.2, Районен съд-Смолян;
2. Резултатите  от първи  и втори етап  ще  бъдат  отразени в протокол на конкурсната комисия, който  се съставя и обявява на участниците и на председателя на съда  в тридневен срок. Резултатите  ще бъдат  обявени на интернет- страницата на СмРС и ще бъдат съобщени на участниците веднага след произнасянето на комисията. С класираните на първите две места кандидати конкурсната комисия предлага на административния ръководител на СмРС  сключването на трудов договор.
Кандидатите могат да получат необходимите фомуляри и да се запознаят с длъжностната характеристика в гр. Смолян, бул. “България” № 16, Районен съд, етаж ІІ, стая 201, както и на интернет страницата на съда – http: //www.smolyanrc.court-bg.org.
За информация на тел.: 0301/62536; 60450

Коментари

коментара