Обява на сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница”

181

Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница” открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.149 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г.

Приоритетна ос: Мярка 19 – Водено от общностите местно развитие.

Основна цел на процедурата: Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез: по-добро използване на факторите за производство; въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС); подобряване опазването на околната среда.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

 1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

За подпомагане по подмярка 4.2. могат да кандидатстват:

 1. Земеделски стопани, които са регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) и земеделското им стопанство е с минимален стандартен производствен обем не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро;
 2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;
 3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.

Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

 1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими за финансиране са следните дейности:

Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.

 1. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Допустимите за финансова помощ разходи се свеждат до:

 1. За изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда;
 2. За закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за: а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията; б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси; в) опазване компонентите на околната среда; г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса; д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;
 3. За закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения други недвижими материални активи, предназначени за производствени дейности;
 4. За закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията;
 5. За закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
 6. За изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
 7. За материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно Приложение № 23 към настоящите условия, включително чрез финансов лизинг;
 8. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата;
 9. За закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
 10. За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
 11. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение. Разходите за консултации включват разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта.

Допустимите разходи по т. 11 не може да превишават 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта включени в т. 1 – 10 и те следва да са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания са направени. Разходите за консултации по т. 11 не може да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи по проекта включени в т. 1 – 10.

За допустими се смятат само разходите извършени след подаването на заявлението за подпомагане от страна на бенефициента, с изключение на общите разходи.

Финансовата помощ по мерките се предоставя под формата на  възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

 1. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Период за прием на проектни предложения:

Настоящата процедура е обявена с два срока за кандидатстване:

Първи прием: Начало: 28.12.2018 година.      Краен срок:   28.02.2019 година 17:00 часа.

Втори прием:  Начало: 10.04.2019 година.      Краен срок:   31.05.2019 година 17:00 часа.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 146 700,00 лева.

Размер на безвъзмездна финансова помощ по първи прием е 146 700,00 лева.

Размер на безвъзмездна финансова помощ по втори прием е наличния остатъчен бюджет след приключване на първи прием.

МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро, малки или средни предприятия, а за проекти представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
– Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 19 558,00 лева.
– Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 195 580,00 лева.

Размери на безвъзмездната финансова помощ за проекти, представени от микро, малки или средни предприятия:
Минималният размер е 9 779,00 лева.
– Максималният размер е 97 790,00 лева.

Размери на безвъзмездната финансова помощ за проекти, представени от големи предприятия:
Минималният размер е 7 823,20 лева.
– Максималният размер е 78 232,00 лева.

 1. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ
Критериите за оценка на проектните предложения и тяхната тежест в точки са представени в следната таблица:
1. Проектът е за инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване или сушене на продукти, произвеждани на територията на МИГ; 30 т.
2. Проектът е свързан с внедряване на иновации; 10 т.
3. Проектът е за преработка на биологични продукти; 20 т.
4. С проектът се въвеждат нови процеси и технологии, целящи опазването на околната среда; 10 т.
5. Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на работни места: 30 т.
5.1 проектът допринася за създаването на поне 2 работни места; 10 т.
5.2 проектът допринася за създаването на от 3 до 5 работни места; 20 т.
5.3 проектът допринася за създаването на 6 и повече работни места. 30 т.
Максимален брой точки за едно проектно предложение: 100 т.

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават минимален брой от 10 точки.

 1. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лица за контакти:
Емил Ангелов, тел: 0897435625; е-mail: mig_vzr@abv.bg
Владимир Кехайов, тел: 0893406173; е-mail: mig_vzr@abv.bg
Радослав Пържанов, тел: 0898807745; е-mail: mig_vzr@abv.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 • на сайта на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница” – http://www.borino-dospat.com/;
 • на сайта на ИСУН https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

Въпроси свързани с проектните предложения или искания за допълнителни разяснения по време на обявените приеми се изпращат на електронния адрес на „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница” mig_vzr@abv.bg до три седмици преди изтичане на срока за кандидатстване по всеки един от приемите по процедурата. Писмени отговори и разяснения се дават в срок до две седмици преди изтичане на срока по всеки един от приемите. Всички зададени въпросите и искани разясненията се публикуват в ИСУН при документите за кандидатстване по настоящата процедура.

 1. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП) на адрес : http://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата и са дадени указания в Условията за кандидатстване.

Настоящата обява за подбор на проектни предложения към Стратегията за ВОМР в едно с Насоките за кандидатстване по подмярката включващи: Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и образци на документи към тях са приети с Решение № 50.3 на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат -Сърница, взето с протокол № 50/29.10.2018 г.

Коментари

коментара