Обява на сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница”

332
Отзвук ОБЯВА

Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница” открива процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19. 071 по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ “ от Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г.

Приоритетна ос: Мярка 19 – Водено от общностите местно развитие.

Основна цел на процедурата: Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“. С инвестициите по подмярката се цели запазването на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ. Запазване културната идентичност и традиции, посредством подобряване на религиозни храмове и прилежащи пространства и повишаване качеството на живот на хората, живеещи там. Стратегията за ВОМР на територията на Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница отчита потребността от ремонтиране на религиозните храмове и облагородяване на прилежащите им пространства. Предвижда се да се търси максимално въздействие на проектите върху населението, което ще се възползва от подобрените основни услуги. Проекти въвеждащи иновативни технологии или инвестиции с екологичен ефект ще бъдат предпочитани при равни други условия.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА МЯРКАТА ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“.

 1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

За подпомагане по подмярка 7.6. могат да кандидатстват:

 • Местни поделения на вероизповеданията, регистрирани, съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридическо лице по силата на чл. 10 от същия закон.
 1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими за финансиране са следните дейности:

Подпомагат се дейности за възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

 1. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ

Допустимите за финансова помощ разходи се свеждат до:

а) Подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

Разходите за консултации, като част от разходите по буква „в“ се състоят от разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или попълване на анализ-разходи-ползи (финансов анализ), извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта и те не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи по букви „а“, „б“ и „г“.

Общите разходи може да са възникнали не по – рано от 01.01.2014 г. Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по подмярката. Разходи различни от посочените в буква „б“, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по подмярката.

За допустими се смятат само разходите извършени след подаването на заявлението за подпомагане от страна на бенефициента, с изключение на общите разходи.

 1. ПЕРИОД ЗА ПРИЕМ И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Период за прием на проектни предложения:

Настоящата процедура е обявена с два срока за кандидатстване:

Първи прием: Начало: 04.02.2019 година.     Краен срок:   15.03.2019 година 17:00 часа.

Втори прием:  Начало: 22.04.2019 година.     Краен срок:   31.05.2019 година 17:00 часа.

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 1. БЮДЖЕТ НА ПРИЕМА

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 117 500,00 лева.

Размер на безвъзмездна финансова помощ по първи прием е 117 500,00 лева.

Размер на безвъзмездна финансова помощ по втори прием е наличния остатъчен бюджет след приключване на първи прием.

 1. МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЯНА ЗА ПРОЕКТ

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират приходи и 75%, когато се установи потенциал за генериране на приходи.

– Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 19 558,00 лева.

– Максималният размер на общите допустими разходи за един проект е 117 500,00 лева.

Размери на безвъзмездната финансова помощ за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират приходи:

Минималният размер е 19 558,00 лева.

– Максималният размер е 117 500,00 лева.

Размери на безвъзмездната финансова помощ за проекти, с установен потенциал за генериране на приходи:

Минималният размер е 14 668,50 лева.

– Максималният размер е 110 013,75 лева.

 1. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

  Критериите за оценка на проектните предложения и тяхната тежест в точки са представени в следната таблица:
  1. Проектът се осъществява в населено място с население над 1000 жители. 50 т.
  2. Проектът, създава поне 5 работни места при изпълнение на допустимите дейности. 50 т.
  Максимален брой точки за едно проектно предложение: 100 т.

Ще се финансират проекти и дейности, които при оценката получават минимален брой от 50 точки.

 1. ЛИЦЕ/А ЗА КОНТАКТ И МЯСТО ЗА ДОСТЪП ДО ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ

Лица за контакти:

Емил Ангелов, тел: 0897435625; е-mail: mig_vzr@abv.bg

Владимир Кехайов, тел: 0893406173; е-mail: mig_vzr@abv.bg

Радослав Пържанов, тел: 0898807745; е-mail: mig_vzr@abv.bg

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 • на сайта на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница” – http://www.borino-dospat.com/;
 • на сайта на ИСУН https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

Въпроси свързани с проектните предложения или искания за допълнителни разяснения по време на обявените приеми се изпращат на електронния адрес на „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат – Сърница” mig_vzr@abv.bg до три седмици преди изтичане на срока за кандидатстване по всеки един от приемите по процедурата. Писмени отговори и разяснения се дават в срок до две седмици преди изтичане на срока по всеки един от приемите. Всички зададени въпросите и искани разясненията се публикуват в ИСУН при документите за кандидатстване по настоящата процедура.

 1. НАЧИН ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП) на адрес : http://eumis2020.government.bg/, където е налично ръководство за работа със системата и са дадени указания в Условията за кандидатстване.

Настоящата обява за подбор на проектни предложения към Стратегията за ВОМР в едно с Насоките за кандидатстване по подмярката включващи: Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и образците на документи към тях са приети с Решение № 50.2 на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Високи Западни Родопи – Борино – Доспат -Сърница, взето с протокол № 50/29.10.2018 г.

Коментари

коментара