Общински футболен клуб …в „частна полза“

725
Данчо Киряков и Николай Мелемов

Скандален текст в документите за учредяване на Общински футболен клуб „Родопа – Смолян 2018“ е внесъл в Общинския съвет кметът Николай Мелемов. Това стана ясно от изказването на общинския съветник от БСП Димитър Кръстанов – доскоро председател на ОбС. „Аз съм удивен. В точка първа от учредителния протокол пише: „като юридическо лице с нестопанска цел по Закона за юридическите лица, развиващо дейност в частна полза“ – каза Кръстанов. „Четете ли си документите, които внасяте, г-н Кмете?“ – обърна се той към Мелемов и поясни: „Документът, който ни е раздаден на нас, футболният клуб, който вие искате да учредите е като юридическо лице с нестопанска цел в частна полза“. Стоящите на трибуната в сесийната зала председател на Общинския съвет Данчо Киряков и кметът Николай Мелемов се спогледаха. „Не разбрахте какво говоря ли? Я, погледнете документа!“ – продължи съветникът от БСП
„Тази думичка в частна полза, извинявам се, че Ви прекъсвам, ако си спомняте, преди два общински съвета с г-н Милко Гавазов, отново имахме спор, това е текст от закона – в частна полза. Такъв е текстът в закона.“ – оправда се Киряков. „Уважаеми г-н Киряков, аз много добре чета този закон, защото ръководя сдружение с нестопанска цел единадесета година. В обществена полза обаче.“ – отвърна му Кръстанов.

Проектът за учредителен протокол

Проверка на „Отзвук“ в приложенията, внесени за одобрение от Общинския съвет към докладната записка на кмета Мелемов установи, че наистина съществува такъв текст. В проекта за учредителен протокол, който трябваше да одобрят общинските съветници пише следното:Вземане на решение за учредяване на Сдружение „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ РОДОПА – СМОЛЯН 2018″ като юридическо лице с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ (Закона за юридическите лица с нестопанска цел – бел. ред.), развиващо дейност в частна полза.“ А според този закон съществуват два вида сдружения – в частна полза и в обществена полза. Първите са в частен интерес, работят за интересите на членовете си и при ликвидация имуществото на сдружението остава в тяхна полза. Сдруженията в обществена полза се наблюдават от държавата, вписват в специален регистър на Министерството на правосъдието, отчитат се пред него ежегодно и при ликвидация имуществото им остава в полза на държавата.

Зарко Маринов

Коментари

коментара