Община Мадан обявява публични търгове за отдаване под наем

181

ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН
В изпълнение на Решение № 415 от 30.08.2017 г. на Общински съвет – Мадан и Заповед с № РД-332/15.09.2017 г. на кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС – град Мадан
ОБЯВЯВА
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 03.10.2017 г. в сградата на ОбА – Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310 за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от имот – частна общинска собственост, както следва:
1. Местонахождение – помещения, находящи се на ІІ етаж от масивна сграда на три етажа с идент. № 46045.501.436.1, със застроена площ 537 кв. м., с административен адрес: гр. Мадан, ул. „Родопи” № 35, разположена в имот с идент. № 46045.501.436, попадащ в УПИ ІV, в кв. 52 по ПУП на гр. Мадан, с площ – 1066 кв. м, който е със статут на частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост № 252/14.05.2012 г., вписан в служба по вписванията при Районен съд – Мадан с Вх. рег. № 295/15.05.2012 г., акт № 182, том І, и Акт за поправка на акт за частна общинска собственост № 307/16.07.2014 г., вписан в служба по вписванията при Районен съд – Мадан с вх. рег. № 405/17.07.2014 г., акт № 90, том ІІ, както следва:
• Помещение № 111 с площ – 47,6 кв. м.;
• Помещение №110 с площ – 23,37 кв. м. и припадащи се ОБЩИ ЧАСТИ (коридори, стълбища и тоалетни) с площ 28,39 кв. м. находящи се на ІІ етаж от масивна сграда на три етажа, общо в размер на 99,36 кв. м.
2. Предназначение – за склад на едро, за строителни материали;
3. Начална тръжна цена за имота съгласно прието Решение № 415 от 30.08.2017 г. по Протокол № 32 на Общински съвет – Мадан е 170,90 (сто и седемдесет лева и деветдесет стотинки) лева с ДДС;
4. Размер на депозита – 170,90 (сто и седемдесет лева и деветдесет стотинки) лева;
5. Стъпка за наддаване – 17,00 лева;
6. Срок за отдаване – 5 (пет) години;
7. Начало на търга – 10:30 ч.
ІІ. Условия за участие в обявения търг:
Кандидатите следва да представят:
1.) Заявление за участие;
2.) Платежен документ за внесен депозит, по сметка на Община Мадан в „Интернешънъл Асет Банк” – АД, клон Смолян, офис Мадан до 15.00 ч на деня предхождащ търга;
3.) Квитанция за закупени тръжни документи;
4.) Ако кандидатът е ФЛ – лична карта, за справка, ако е ЮЛ – ЕИК за извършване на служебна справка в Търговския регистър по партидата на търговеца или Удостоверение за актуално състояние;
5.) Нотариално заверено пълномощно, ако участникът се явява чрез пълномощник – оригинал или заверено копие;
6.) Декларация за оглед на имота, обект на търга;
7.) Декларация от лицето, което представлява ЮЛ, че търговецът не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност и ликвидация;
8.) Декларация по образец, че участникът няма непогасени задължения към Общината с настъпил падеж.
ІІІ. Утвърждавам тръжната документация, която може да бъде закупена от ОбА –Мадан, І-ви етаж, стая № 114, на цена 30,00 /тридесет/ лева от 19.09.2017 г. до 14.30 ч. на деня предхождащ търга.
ІV. Оглед на обекта, предмет на публичния търг може да се извършва всеки работен ден от 08.00 ч. до 14.30 ч. до деня предхождащ търга.
V. Дата на повторния търг – 10.10.2017 г., при същите условия.
Допълнителна информация–ОбА-гр. Мадан, І-ви ет., ст.№ 114,
тел: 0308/9-82-20/114

ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН
В изпълнение на Решение №414 от 30.08.2017 г. на Общински съвет – Мадан, и Заповед с №РД-333/15.09.2017 г. на кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС – град Мадан
ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 03.10.2017 г. в сградата на ОбА – Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310 за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от имот – частна общинска собственост, както следва:
1. Местонахождение – помещения с обща площ 43 кв. м, находящи се на І-ви етаж от масивна сграда на три етажа с идент. № 46045.501.436.1, със застроена площ 537 кв. м., с административен адрес: гр. Мадан, ул. „Родопи” № 35, разположена в имот с идент. № 46045.501.436, попадащ в УПИ ІV, в кв. 52 по ПУП на гр. Мадан, с площ – 1066 кв. м, който е със статут на частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост № 252/14.05.2012 г., вписан в служба по вписванията при Районен съд – Мадан с Вх. рег. № 295/15.05.2012 г., акт № 182, том І, и Акт за поправка на акт за частна общинска собственост № 307/16.07.2014 г., вписан в служба по вписванията при Районен съд – Мадан с Вх. рег. № 405/17.07.2014 г., акт № 90, том ІІ както следва:
• ПОМЕЩЕНИЕ с площ – 23,03 кв. м
• СКЛАД с площ – 5,2 кв. м
• КОРИДОРИ с площ – 6,13 кв. м
• ПОМЕЩЕНИЕ с площ – 6,24 кв. м
• САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ с площ – 2,40 кв. м
2. Предназначение – за склад;
3. Начална тръжна цена за имота съгласно прието Решение № 414 от 30.08.2017 г. по Протокол № 32 на Общински съвет – Мадан е 73,96 (седемдесет и три лева и деветдесет и шест стотинки) лева с ДДС;
4. Размер на депозита – 73,96 (седемдесет и три лева и деветдесет и шест стотинки) лева;
5. Стъпка за наддаване – 7,30 лева;
6. Срок за отдаване – 3 (три) години;
7. Начало на търга – 11:00 ч.
ІІ. Условия за участие в обявения търг:
Кандидатите следва да представят:
1.) Заявление за участие;
2.) Платежен документ за внесен депозит, по сметка на Община Мадан в „Интернешънъл Асет Банк” – АД, клон Смолян, офис Мадан до 15.00 ч на деня предхождащ търга;
3.) Квитанция за закупени тръжни документи;
4.) Ако кандидатът е ФЛ – лична карта, за справка, ако е ЮЛ – ЕИК за извършване на служебна справка в Търговския регистър по партидата на търговеца или Удостоверение за актуално състояние;
5.) Нотариално заверено пълномощно, ако участникът се явява чрез пълномощник – оригинал или заверено копие;
6.) Декларация за оглед на имота, обект на търга;
7.) Декларация от лицето, което представлява ЮЛ, че търговецът не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност и ликвидация;
8.) Декларация по образец, че участникът няма непогасени задължения към Общината с настъпил падеж;
ІІІ. Утвърждавам тръжната документация, която може да бъде закупена от ОбА –Мадан, І-ви етаж, стая № 114 на цена 30,00 (тридесет) лева от 19.09.2017 г. до 14.30 ч. на деня предхождащ търга.
ІV. Оглед на обекта, предмет на публичния търг, може да се извършва всеки работен ден от 08.00 ч. до 14.30 ч. до деня, предхождащ търга.
V. Дата на повторния търг – 10.10.2017 г., при същите условия.
Допълнителна информация – ОбА, гр. Мадан, І-ви ет., ст. № 114,
тел: 0308/9-82-20/114

ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН
В изпълнение на Решение № 416 от 30.08.2017 г. на Общински съвет – Мадан и Заповед с № РД-334/15.09.2017 г. на кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС – град Мадан
ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 03.10.2017 г. в сградата на ОбА – Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310 за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от имот – частна общинска собственост, както следва:
1. Местонахождение – представляващ помещение с площ 31,94 кв. м., находящо се на І-ви етаж от полумасивна сграда на един етаж с обща площ 72,50 кв. м., построена в УПИ IV, кв. № 10, по ПУП на с. Мъглища, общ. Мадан – частна общинска собственост, съгласно АОС № 20/16.08.2006 г., вписан в служба по вписванията при Районен съд – Мадан, с Вх. рег. № 642/21.08.2006 г., акт № 171, том І.
2. Предназначение – за административен офис;
3. Начална тръжна цена за имота съгласно прието Решение № 416 от 30.08.2017 г. по Протокол № 32 на Общински съвет – Мадан е 63,88 (шейсет и три лева и осемдесет и осем стотинки) лева с ДДС;
4. Размер на депозита – 63,88 (шейсет и три лева и осемдесет и осем стотинки) лева;
5. Стъпка за наддаване – 6,30 лева;
6. Срок за отдаване – 5 (пет) години;
7. Начало на търга – 15:30 ч.
ІІ. Условия за участие в обявения търг:
Кандидатите следва да представят:
1.) Заявление за участие;
2.) Платежен документ за внесен депозит, по сметка на Община Мадан в „Интернешънъл Асет Банк” – АД, клон Смолян, офис Мадан до 15.00 ч на деня предхождащ търга;
3.) Квитанция за закупени тръжни документи;
4.) Ако кандидатът е ФЛ – лична карта, за справка, ако е ЮЛ – ЕИК за извършване на служебна справка в Търговския регистър по партидата на търговеца или Удостоверение за актуално състояние;
5.) Нотариално заверено пълномощно, ако участникът се явява чрез пълномощник – оригинал или заверено копие;
6.) Декларация за оглед на имота, обект на търга;
7.) Декларация от лицето, което представлява ЮЛ, че търговецът не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност и ликвидация;
8.) Декларация по образец, че участникът няма непогасени задължения към Общината с настъпил падеж;
ІІІ. Утвърждавам тръжната документация, която може да бъде закупена от ОбА – Мадан, І-ви етаж, стая № 114 на цена 30,00 (тридесет) лева от 19.09.2017 г. до 14.30 ч. на деня предхождащ търга.
ІV. Оглед на обекта, предмет на публичния търг, може да се извършва всеки работен ден от 08.00 ч. до 14.30 ч. до деня, предхождащ търга.
V. Дата на повторния търг – 10.10.2017 г., при същите условия.
Допълнителна информация – ОбА, гр. Мадан, І-ви ет., ст. № 114,
тел: 0308/9-82-20/114

ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН
В изпълнение на Решение № 417 от 30.08.2017 г. на Общински съвет – Мадан и Заповед с № РД-331/15.09.2017 г. на кмета на Община Мадан и на основание чл. 129 от Наредба № 3 на ОбС – град Мадан
ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, който да се проведе на 03.10.2017 г. в сградата на ОбА – Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310 за ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ на част от имот – частна общинска собственост, както следва:
1. Местонахождение – помещение, находящо се на ІІ-ри етаж от масивна сграда на четири етажа, с идент. № 46045.501.296.1, със застроена площ 297 кв. м., с административен адрес: гр. Мадан, ул. „Обединение ”№ 16, разположена в имот с идент. № 46045.501.296, за който е отреден УПИ ХІ – Обществено обслужване, в кв. 42 по ПУП на гр. Мадан, с площ – 363 кв. м, който е със статут на частна общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост № 88/11.07.2007 г., вписан в служба по вписванията при Районен съд – Мадан с Вх. рег. № 557/13.07.2007г., акт № 136, том ІІ, а именно:
• Помещение № 9 с обща площ – 19,7 кв. м. и припадащи се ОБЩИ ЧАСТИ (коридори, стълбища и тоалетни – 40% на кв. м. от наетата площ) с площ 7,88 кв. м. находящи се на ІІ-ри етаж от масивна сграда на четири етажа, общо в размер на 27,58 кв. м.
2. Предназначение – за промишлена дейност и занаятчийски услуги;
3. Начална тръжна цена за имота съгласно прието Решение № 417 от 30.08.2017 г. по Протокол № 32 на Общински съвет – Мадан е 40,82 (четиридесет лева и осемдесет и две стотинки) лева с ДДС;
4. Размер на депозита – 40,82 (четиридесет лева и осемдесет и две стотинки) лева;
5. Стъпка за наддаване – 4,00 лева;
6. Срок за отдаване – 5 (пет) години;
7. Начало на търга – 14:00 ч.
ІІ. Условия за участие в обявения търг:
Кандидатите следва да представят:
1.) Заявление за участие;
2.) Платежен документ за внесен депозит, по сметка на Община Мадан в „Интернешънъл Асет Банк” – АД, клон Смолян, офис Мадан до 15.00 ч на деня предхождащ търга;
3.) Квитанция за закупени тръжни документи;
4.)Ако кандидатът е ФЛ – лична карта, за справка, ако е ЮЛ – ЕИК за извършване на служебна справка в Търговския регистър по партидата на търговеца или Удостоверение за актуално състояние;
5.) Нотариално заверено пълномощно, ако участникът се явява чрез пълномощник – оригинал или заверено копие;
6.) Декларация за оглед на имота, обект на търга;
7.) Декларация от лицето, което представлява ЮЛ, че търговецът не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност и ликвидация;
8.) Декларация по образец, че участникът няма непогасени задължения към Общината с настъпил падеж;
ІІІ. Утвърждавам тръжната документация, която може да бъде закупена от ОбА – Мадан, І-ви етаж, стая № 114 на цена 30,00 (тридесет) лева от 19.09.2017 г. до 14.30 ч. на деня предхождащ търга.
ІV. Оглед на обекта, предмет на публичния търг, може да се извършва всеки работен ден от 08.00 ч. до 14.30 ч. до деня, предхождащ търга.
V. Дата на повторния търг – 10.10.2017 г., при същите условия.
Допълнителна информация – ОбА, гр. Мадан, І-ви ет., ст. № 114
тел: 0308/9-82-20/114

Коментари

коментара