Незаконна такса смет поиска Община Девин от едноличен търговец

649

Незаконна такса битови отпадъци от 24 510,80 лева е поискала Община Девин за четири години от едноличен търговец в града, без да е извършвала сметосъбиране. Преди месец Върховният административен съд отмени Акта за установяване на задължения на ЕТ „Джей и ви – Джеват Кичуков“ като незаконосъобразен.

Делото е образувано от управителя Джеват Кичуков след като получил съобщение, че за 2013, 2014, 2015 и 2016 г. дължи общо за такса битови отпадъци 24 510,80 лв. По време на съдебните заседания не са представени доказателства, които да установяват по безспорен начин предоставянето на услугите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждането в депа и чистота на териториите за обществено ползване от страна на Община Девин. Вещото лице установява, че имотът на Кичуков не попада в заповедите на кмета относно определените райони с организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци за периода 2014–2016 г. Въпреки изрично дадените указания от съда Община Девин доказва реалното извършване на услугите. От друга страна са нарушени и разпоредби на Закона за местни данъци и такси, като размерът на дължимите ТБО не е определен поотделно за всяка услуга. Според съда това прави невъзможен съдебния контрол върху определения размер за съответната година.

Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.

„Сградата ми е нова. Открита е през 2013 г. Тогава не я декларирах и тя не беше включена в сметосъбирането и сметоизвозването. Направих го през 2015 г. За този период подлежа на глоба, която е около 500 лв. Но от Община Девин решиха да си търсят такса за боклука и ми съставиха акта за дължими огромни суми за нещо, което не е извършено през всичките тези години“, коментира Джеват Кичуков.

Коментари

коментара