МБАЛ „Проф. д-р К. Чилов” ЕОД, гр. Мадан обявява ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

485

МБАЛ „Проф. д-р К. Чилов” ЕОД, гр. Мадан, обл. Смолян
На основание чл. 120, ал. 1, т. 2 от Наредба № 3 на Общински съвет гр. Мадан и Заповед № РД-08-119 от 16.08.2017 г.

ОБЯВЯВА

1. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на лек автомобил Опел „Зафира” с рег. № СМ3665АМ с първа регистрация от 20.10.1999 г., собственост на МБАЛ „Проф. д-р К. Чилов” ЕОД, гр. Мадан.
2. Място на провеждане – Заседателна зала, ІІ-ри етаж на МБАЛ ЕООД, гр. Мадан с адрес: гр. Мадан, ул. „Перелик” № 9.
3. Ден и час на провеждане на търга: 01.09.2017 г. от 11.00 часа.
4. Начална цена – 1500 лв.
5. Размер на депозита – 75.00 лв, който се внася на регистратурата на болницата, за което участникът получава фактура и касова бележка до 15.00 часа на деня предхождащ търга.
6. Оглед на автомобила може да бъде извършен всеки работен ден от 08.00 до 16.00 часа до деня, предхождащ търга.
Кандидатите участници в търга следва да представят в Административен отдел на болницата до 15.00 часа на деня, предшестващ търга:
1). Заявление за участие – свободен текст, подадено най-късно до 15.00 часа на деня предхождащ търга.
2.) Към заявлението се прилагат следните документи – документ за самоличност (удостоверение за актуално състояние).
3.) Документ за платен депозит
4.) Нотариално заверено пълномощно, ако участникът участва чрез упълномощено лице.
5.) Декларация за извършен оглед на автомобила, обект на търга (образец на декларацията е публикуван в рубриката „Профил на купувача” – www.mbalmadan.com).
6.) Предложение за цена в запечатан непрозрачен плик. Върху плика да бъде отбелязано името на участника или упълномощеното от него лице, адрес и телефон за кореспонденция и наименованието на обекта на търга.
7. Повторен търг ще се проведе на 20.09.2017 г. при същите условия

Коментари

коментара

Реклама