КРОС се обяви срещу увеличението на таксите за детски градини в Смолян

445
Кирил Хаджихристев - председател на КРОС

Местната коалиция счита, че таксата за битови отпадъци на физически лица за жилищни имоти трябва да бъде намалена с 20%, а читалищата да бъдат освободени от нея

Общинските съветници от Коалиция за развитие на община Смолян (КРОС) се обявиха срещу промяна на таксите за детски градини, тъй като то не съответства на принципа за по-голяма справедливост. От местната коалиция изпратиха до медиите текста на своето становище, което е внесено в Общината. От КРОС цитират чл. 8 от Закона за местните данъци и такси, по-конкретно ал. 3, в която е посочено, че „размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес”. „Смятаме, че децата на Смолян представляват обществен интерес и община Смолян може да поеме разликата между разходите и размера на таксата и тя да е за сметка на общинските приходи. Тази възможност дава и чл. 8, ал. 4 на ЗМДТ, като оставя правомощия на Общинският съвет да приеме подобно решение.

От друга страна, искаме да подчертаем, че по-голяма социална справедливост не може да се търси на фона на жизнения стандарт на населението в община Смолян.“ – пише в становището.

По данни на НСИ от последните няколко години се наблюдава увеличаване на дела на социалните доходи на населението в област Смолян, като информацията е относима и към община Смолян. Това говори за нарастваща зависимост на населението от системата за социална защита. Изключително висок е делът на доходите от домашното стопанство, което отразява една тревожна тенденция към натурализация на доходите и икономическо затваряне на домакинствата от региона.

Същевременно покупателната способност на хората е силно ограничена. В структурата на разходите е налице типичното за страната увеличение на дела на разходите за храна, което е важен индикатор за обедняването на населението.

Обосновката на общината за конкретната необходимост от приемане на изменения и вдигането на цени с около 50% на изключително важни социални услуги, като таксите на детските градини и таксите за храноден, всъщност се разминава изцяло с принципа за социална справедливост .

През 2017 година от 63 955 живо родени деца в страната, в град Смолян са родени 285, а за цялата община броят е 741. Тези цифри говорят сами за себе си и смятаме, че не е необходимо да се прави анализ как по-точно общината трябва да стимулира младите хора не само, за да остават в Смолян, но и да отглеждат децата си тук.
От КРОС сочат, че има редица общини в България, които събират значително по-ниска такса от тази на община Смолян (Плевен – 35 лева, Ямбол – 30 лева, Разград – 30 лева и Шумен – 25 лева), има и такива, които не събират такса (Исперих, Търговище, Средец, Созопол). Списъкът, не е изчерпателен, а чрез него искаме да дадем пример за добрите практики извън община Смолян, уточняват съветниците.

Освен това от КРОС искат Община Смолян да се придържа към старата методология за формиране на таксата. „В проекта за предложение за изменение на таксите и отразените промени в „Приложение 3″ се въвежда такса „присъствен храноден”. Това означава, че таксата от еднокомпонентна до момента – от 40 лева става с два компонента – постоянна такса от 5 лева, независимо от броя на посещенията, и такса за присъствен храноден от 2, 50 лева. Тази промяна в методологията на таксата оскъпява значително услугата. В същото време има риск децата на социално слаби семейства да отпаднат от системата заради по-високата такса на ден.“ – се казва в становището.

Също така искаме да обърнем внимание, че през месец август 2018 г. Върховна административна прокуратура излезе със становище при направена проверка в редица общини в България. При проверката е установено нарушение при определяне месечните такси, които общините събират за посещаване на детски ясли и градини. Съгласно ЗМДТ таксата е месечна и се дължи от родители и настойници за ползване на предоставяната от общината услуга. В редица общини е регламентирано, че месечната такса за ползване на ясли и градини се състои от два компонента –т. нар. „постоянна“ такса и такса за присъствен ден. Предвидено е, че „постоянната“ такса се заплаща независимо от това дали детето посещава детското заведение, или не. На практика е формирано задължение за плащането на такса и при отсъствие на детето. Така въведената „постоянна“ такса противоречи на чл. 81 ЗМДТ, според който основание за плащане на такса е ползването на ясла и градина. Нещо повече, в самия закон е предвидено, че лицата имат право да не заплащат предлагана от общината услуга, когато няма да я ползват през годината или през определена част от нея.“ – пише в документа, разпространен от КРОС.

Местната коалиция счита още, че таксата за битови отпадъци на физически лица за жилищни имоти трябва да бъде намалена с 20%. Смятаме, че демографската обстановка в региона не е отчетена при формирането на таксите за битови отпадъци. В общината текат засилени миграционните процеси и с невъоръжено око се вижда, че има изключително много имоти, които пустеят. По действащата наредба хората, които не ползват имотите си, могат да поискат да не плащат такса за сметосъбиране и сметоизвозване, но продължават да плащат за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

От КРОС искат читалищата да бъдат освободени от таксата за битови отпадъци. „Трябва да се вземе предвид, че все пак читалищата са културни центрове, които не генерират големи количества боклук. Същевременно изчисляването на таксата за битови отпадъци пропорционално на данъчната оценка на сградите, които обитават, създава излишна и несправедлива финансова тежест.“ – мотивират се съветниците.

Коментари

коментара