КРОС пита кмета Мелемов как са избирани фирмите за саниране в Смолян

1073

Общинските съветници от КРОС изпратиха питане до кмета Николай Мелемов във връзка с изпълнение на програмата по саниране на жилищните блокове в гр. Смолян. От КРОС изказват съмнения за избора на някои фирми – изпълнители. Сигналът се позовава на оплакване от граждани за некачествена работа по санирането при някои обекти, както и неспазване на сроковете. Неоправданото забавяне от страна на общината е довело до извършване на ремонтните дейности при много ниски минусови температури, както и съответно до внезапното им спиране. Това е причинило сериозни неудобства на живущите в тези блокове. В същото време лошите зимни условия не са попречили на други фирми качествено да изпълнят работата си. В писмото се подчертава, че ремонтите в някои обекти са започнати преди да бъдат издадени строителни разрешения, което е сериозно нарушение. Изказва се съмнение и за инвеститорския контрол по изпълнението и дали се правят текущи проверки на обектите.

Съветниците от коалицията смятат, че при някои фирми пакетната цена за кв.м. е прекомерно и необосновано завишена, като най-общо имат съмнения за начина и принципа на избор на фирмите-изпълнители.

В тази връзка КРОС очаква на заседанието на Общинския съвет на 27 февруари  Мелемов да отговори на следните въпроси:

 1. Да посочи общия брой на образуваните сдружения на живущите в град Смолян, с които има сключени договори за саниране, като посочи номерацията на блоковете и на кои улици се намират.
 2. Да посочи с кои фирми е сключен договор за саниране за всеки отделен блок. Каква е цената и срок на изпълнение по договор? Има ли внесени банкови или други гаранции, преди сключване на договорите? На какъв етап е изпълнението по тези договори към настоящия момент?
 3. Да посочи на коя дата е издадено строителното разрешение за всеки блок? На коя дата е започнало реалното изпълнение на възложените СМР, преди или след датата на разрешителното за строеж?
 4. Да посочи за всяка фирма кога и с какъв уставен капитал е регистрирана? Кой я представлява? Какъв е основният й предмет на дейност? Къде е седалището и адреса на управление? Те членуват ли в камарата на строителите в България и от кога?
 5. По какъв начин и на какъв принцип са определени конкретните фирми като изпълнители на конкретните блокове? Същите имат ли сключени договори след това с подизпълнители, ако има кои са подизпълнителите им?
 6. Кой е изготвил проекта за всеки отделен блок и на коя дата той е съгласуван?
 7. Коя фирма (фирми) осъществява строителния надзор по всеки отделен договор
 8. Кои конкретни лица осъществяват инвеститорския контрол от името на възложителя върху всеки блок? С какво образование са тези лица и каква длъжност заемат?
 9. Каква е „пакетната”цена на квадратен метър определена за всеки блок поотделно
 10. Извършвано ли е частично или цялостно заплащане за всеки блок и какви суми реално са заплатени на изпълнителите до момента?
 11. Правени ли са текущи проверки по начина на изпълнение на проектите на място?

Коментари

коментара