КРОС не прие отчета на Мелемов за отпадъците, защото бил повърхностен

535
Председателят на групата на КРОС Кирил Хаджихристев

Общинските съветници от КРОС гласуваха вчера с „Въздържал се“ Годишния отчет за 2017г. по изпълнение на Общинската програма за управление на отпадъците 2016-2020г., докладван от кмета Николай Мелемов.

От КРОС смятат, че отчетът е изготвен от предоставените количества генериран и депониран отпадък, без да е направен анализ на същите. Липсва анализ  защо количествата битов отпадък са с близо 5000 тона по – малко от 2016 г. и с близо 8000 тона по-малко от 2014г. На какво се дължи това – на демографския срив в общината, на увеличаване на разделното събиране, на подобрения контрол върху дейността от страна на общината или други фактори, питат от коалицията.

В доклада липсва оценка на изпълнението на ключови разпоредби на Закона за управление на отпадъците като например количествените цели за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали – най – малко хартия, картон, пластмаса и стъкло от домакинствата, които да достигнат в общината в следните срокове и количества: до 01.01.2016 г. -25 на сто от общите количества и до 01.01.2018 г. – 40 на сто от общите количества. При изпълнение на тези цели за рециклиране на битовите отпадъци общините се освобождават от отчисления в размер на 50%.

Освен това липсва отчет на предприетите мерки от страна на кметовете на общини, които са длъжни да осигурят площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата във всички населени места с повече от 10000 души, както и на ползвателите на търговски, производствени, стопански и административни обекти в населени места с над 5000 души и в курортите. В съответствие с Наредбите на общините и Закона за управление на отпадъците от 2013г. тези лица са задължени да събират разделно.

Позицията на КРОС е, че докладът  е повърхностен, липсва мониторинг от страна на общинската администрация, оценка и отчитане на изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците, което влияе  в бъдеще върху размера на такса  битови отпадъци.

Коментари

коментара

Реклама