Два блока по ОП „Региони в растеж“ ще санират в Девин

947
MikesPhotos / Pixabay
Срок за подаване на оферти: 28.06.2019 г.
Стойност без ДДС: 707,397.39 лева
Критерий за възлагане: Най-ниска цена

Предмет на поръчката е „Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект на община Девин „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на община Девин” съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Избор на изпълнител на СМР на обект: Многофамилна жилищна сграда- жилищен блок „Кольо Фичето” № 1,  на ул. Родопи № 4;
Обособена позиция №2: „Избор на изпълнител на СМР на обект: Многофамилна жилищна сграда-жилищен блок „Кольо Фичето” № 2 на ул.Родопи” № 2.
Обявена е и поръчката за строителен надзор. Срокът за подаване на оферти е 28.06.2019 г., а максималната цена е 17 200 лева.

Адрес на профила на купувача: https://www.devin.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=305:ps2019-07-smr-po-proekt-vavezhdane-na-energoefektivni-merki-na-sgradi-v-obshtina-devin-po-dve-obosobeni-pozitzii&Itemid=113

Коментари

коментара

Реклама