Арексим инженеринг ЕАД изпълнява проект „Добри и безопасни условия на труд“

327

От 01.07.2017 година Арексим инженеринг ЕАД изпълнява проект по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. по процедура BG05М9ОР001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.

Наименованието на проекта е „Осигуряване на безопасни условия на труд и социални придобивки за служителите на Арексим инженеринг ЕАД“

Общата стойност на дейностите по проекта е 196 560,00 лв., от които 157 248,00 лв. безвъзмездна финансова помощ по линия на Европейския социален фонд и 39 312,00 лв. собствен принос.

Проектът ще подпомогне финансово, допълни и надгради мерки за повишаване удовлетвореността от работата, безопасността и сигурността на работните места в Арексим инженеринг ЕАД.

Основната цел на проекта – подобряване на работната среда и условията на труд в Арексим инженеринг ЕАД, ще бъде постигната чрез изпълнение на дейностите: 1) Организация, управление и публичност на проекта; 2) Осигуряване на транспорт от и до работното място; 3) Осигуряване на средства за колективна защита – изграждане на две аспирационни системи, 4) Осигуряване на качествено защитно работно облекло и лични предпазни средства за работниците, 5) Изграждане на мултифункционална спортна площадка.

Като косвен резултат от проекта ще се повиши производителността на труда на заетите в предприятието вследствие на повишената им мотивация за работа. Това от своя страна ще подобри и конкурентоспособността на фирмата.

Постигнатите резултати и цели ще бъдат устойчиви във времето, тъй като фирмата ще продължи да финансира със собствени средства както обезпечаването на работно облекло и лични предпазни средства, транспорта на работниците, така и различни социални дейности.


Проект „Осигуряване на безопасни условия на труд и социални придобивки за служителите на Арексим инженеринг ЕАД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Коментари

коментара

Реклама